ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Nasze Projekty


Zbór „Nowe Jeruzalem” od kilku lat realizuje projekt „Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie”, którego celem jest niesienie pomocy chrześcijańskim dzieciom w Pakistanie.

Dzieci te pochodzą z biednych rodzin chrześcijańskich, często są sierotami, bowiem ich rodzice zostali
pozbawieni życia za wiarę w Chrystusa, a najbliższej rodziny nie stać na wysłanie dziecka do szkoły.

Jako Polacy, w ten właśnie sposób chcemy zaangażować się we wsparcie chrześcijaństwa w tym islamskim kraju, gdzie chrześcijanie są prześladowani z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa.

W ramach projektu „Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie”, każdy ofiarodawca zobowiązuje się do pokrycia miesięcznych kosztów nauki dziecka w jednej z chrześcijańskich szkół na terenie Pakistanu. Miesięczny koszt nauki dziecka w szkole wynosi 5 USD.

Dzięki hojności naszych ofiarodawców możemy już w tym momencie zapewnić edukację kilkudziesięciu dzieciom w Pakistanie.

Nasz projekt skierowany jest do szerokiego grona w naszym kraju. Wiemy, że jest jeszcze wiele dzieci, które mogłyby podjąć naukę w szkole chrześcijańskiej, jednakże na przeszkodzie stoją względy finansowe. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie” proszone są o kontakt z Pastorem Zboru: tel. 606 454 441.

Ty też możesz przyłożyć rękę do dobrego dzieła !

Darowizny na ten cel prosimy dokonywać na konto bankowe Kościoła w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim

nr :59804600022001000013130001
tytułem: "Pomoc dzieciom w Pakistanie".


Gorąco zachęcamy do zapoznania się z sytuacją chrześcijan w Pakistanie i skalą prześladowań w tym islamskim kraju. Informacje pochodzą od Międzynarodowej Organizacji „OPEN DOORS” https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/opisy-krajow/2018/pakistan


Projekt Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne

Projekt: „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne” realizowany jest przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Radzyński.

Celem projektu jest zachowanie pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre religijne obrzędy i zwyczaje żydowskie połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego, spotkania z przedstawicielami narodowości żydowskiej, udostępnienie treści Księgi Pamięci Żydów Radzyńskich poprzez przetłumaczenie wybranych fragmentów oraz wydanie okolicznościowego folderu.

Realizacja projektu wynika z konieczności zachowania śladów, pamięci oraz dorobku kultury społeczności żydowskiej na naszym terenie, ukazania wspólnej historii Polaków i Żydów, wskazanie elementów wspólnych w praktykach i wierzeniach religijnych, ukazanie bogactwa i duchowości kultury żydowskiej oraz jej wkładu w rozwój kultury na naszym terenie.
Brak wiedzy i nieświadomość istnienia tej kultury jest przyczyną pojawiania się różnych niewłaściwych przesądów, uprzedzeń rodzących postawy antysemityzmu. Przekazana wiedza w ramach realizowanego projektu umożliwi zbudowanie mostów porozumienia, współpracy oraz przyjaźni między narodem polskim a żydowskim na lokalnym gruncie.

Projekt adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i zawodowych zainteresowanych tematyką kultury żydowskiej, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, osób duchownych oraz środowisk związanych z kulturą i edukacją.

W ramach realizacji projektu zaplanowane są wykłady, prezentacje obrzędów i zwyczajów religijnych żydów radzyńskich obecnych w trakcie niektórych świąt żydowskich, jak: Szabat, Pesach, Szawuot, Chanuka, Rosz Ha Szana; wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego połączona ze wspólną modlitwą oraz zapaleniem świec przez przedstawicieli narodowości żydowskiej i polskiej, a także zapoznanie z żydowskimi obyczajami pogrzebowymi; koncert muzyki żydowskiej połączony z wykładem nt. roli uwielbienia Boga w życiu religijnym; wystawa żydowskich utensyliów religijnych.

Uczestnicy projektu zapoznają się z różnymi aspektami życia religijnego żydów radzyńskich, posiądą umiejętność rozpoznania elementów łączących kulturę i religię żydowską z chrześcijańską, pomogą zachować pamięć o dorobku kultury żydowskiej na naszym terenie, posiądą wiedzę umożliwiającą przeciwstawienie się negatywnym uprzedzeniom i przesądom wobec narodu żydowskiego.

Efekty realizacji projektu będą uwidocznione w fotoreportażu z poszczególnych etapów oraz w wydanym okolicznościowym folderze opisującym żydowskie zwyczaje religijne, jak też w lokalnych mediach.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Koordynatorem projektu : dr Tomaszem Mańko, tel. 606 454. 441 email: kchwerp@op.pl , www.kchweradzyn.pl


Projekt „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”

Zbór „Nowe Jeruzalem” rozpoczął realizację projektu „Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy”.

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie do naszego kraju trafiło wielu uchodźców z tego kraju. Wielu z nich przebywa na terenie ośrodków funkcjonujących na naszym terenie.
Jako ewangeliczni chrześcijanie niesiemy im pomoc duchową oraz materialną. Osoby zgłaszające się do naszego Zboru mogą otrzymać bezpłatnie poradę prawną, duszpasterską oraz materialną w postaci ubrań dla dzieci oraz dorosłych, środków czystości itp. Pomagamy też w znalezieniu im kwater prywatnych.
W najbliższych dniach przekażemy do ośrodków dla cudzoziemców kolejną partię ubrań. W porozumieniu z władzami szkolnymi w roku szkolnym 2014/2015 dzieci uchodźców będą mogły uczęszczać na lekcje religii prowadzone przez naszych katechetów.
Nasi wolontariusze ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych są gotowi prowadzić z uchodźcami zajęcia świetlicowe. W dniach 7 i 8 września br. na terenie środków w Bezwoli i Łukowa zorganizowaliśmy koncert grupy muzyczno-tanecznej ALPHA z Gruzji, Koncert ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem osób narodowości ukraińskiej, gruzińskiej, czeczeńskiej i z Inguszetii.

Informujemy, że osoby fizyczne oraz instytucje pragnące włączyć się w niesienie pomocy dla uchodźców proszone są o kontakt z Kancelarią Zboru (tel. 83/3529576, kom. 606 454 441).

Nadmieniamy, że łącznie na terenie ośrodków w Bezwoli i Łukowie przebywa ok. 350 osób.
PROJEKT: "Najwspanialsza Podróż"

Świetlica Środowiskowa „Tymko” funkcjonująca przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim zaangażowała się w prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach klubu „Najwspanialsza Podróż”.

Takie kluby otworzyliśmy w Łukowie, Zahajkach oraz w Radzyniu Podlaskim. W zajęciach prowadzonych przez naszych wolontariuszy uczestniczyło w sumie kilkadziesiąt dzieci, z których 56 ukończyło cykl 12 lekcji biblijnych, otrzymało dyplomy oraz specjalną nagrodę.

Kurs biblijny „Najwspanialsza Podróż” jest wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym wprowadzającym najmłodszych w dostępny i łatwy sposób w podstawy wiary chrześcijańskiej.
Oprócz zajęć biblijnych dzieci miały też możliwość uczestniczenia w licznych grach, konkursach, zabawach , nauczyć się pieśni chrześcijańskich. Część zajęć prowadzona była m.in. w okresie ferii zimowych. Z uczestnikami klubów w dalszym ciągu utrzymujemy kontakt, odwiedzając ich oraz niosąc stosowną pomoc duchową i materialną.

Dziękujemy Bogu za to, że możemy brać udział we wspaniałym dziele Pana Jezusa Chrystusa i wykorzystywać owoce prowadzonych uprzednio akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

Zdjęcia z zajęć kliknij tutaj
PROJEKT: Kaukaz 2014

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu misyjnego Kaukaz 2014. Projekt ten stwarza płaszczyznę współpracy dla polskich i zagranicznych Kościołów z Kościołami ewangelicznymi w krajach Kaukazu. W ramach tego projektu Pastor Zboru na przełomie czerwiec/lipiec odbył 12 dniową podróż misyjną do Gruzji. Wizyta ta obfitująca w liczne spotkania oraz usługi w zborach ewangelicznych poszerzyła wiedze o stanie duchowym oraz potrzebach ludzi wierzących na Kaukazie. Owocem tej wizyty jest podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy ze zborami w zielonoświątkowymi na terenie Gruzji oraz wspólne przedsięwzięcia misyjne na terenie w naszych krajach. M.in. do Polski przyjedzie 6 osoba grupa muzyczno-taneczna z Kościoła The Evangelical Faith Church of Georgia, która będzie uczestniczyć w okresie od 05.09.2014 r. do 06.10.2014 r. w tournée w Kościołach w Polsce i Białorusi prezentując pieśni oraz tańce gruzińskie. Zdjęcia z podróży misyjnej kliknij tutaj
PROJEKT: Pomoc niepełnosprawnym z terenu powiatu radzyńskiego

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu „Pomoc niepełnosprawnym z terenu powiatu radzyńskiego” w dniu 25 czerwca 2014 r. przekazał sprzęt dla osób niepełnosprawnych w postaci wózków inwalidzkich, kul, chodzików i balkoników.
Sprzęt ten został przekazany przez Joni Eareckson Tada z USA. Projekt został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Joni i Przyjaciele” Polska przy zaangażowaniu Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.

Nasza akcja odbyła się pod patronatem Starosty Radzyńskiego oraz Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, którzy udzielili nam wydatnej pomocy przy organizacji akcji.
Osoby potrzebujące zostały wytypowane przez ośrodki pomocy społecznej. Akcja odbyła się w sali pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Szczególnym błogosławieństwem byli terapeuci-wolontariusze z USA, którzy dopasowywali sprzęt do konkretnych i indywidualnych potrzeb osób.

Dziękujemy Bogu, że dzięki tej akcji tak wiele osób z naszego terenu otrzymało sprzęt, który w praktyczny sposób pomoże im w codziennym życiu. Zdjęcia z akcji kliknij tutaj


PROJEKT: Pomoc SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim w roku 2014 przystąpił do realizacji zborowego projektu pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

W ramach tego projektu w miesiącu lipcu 2014 r. przekazaliśmy wyposażenie w postaci 8 łóżek szpitalnych ze sterowanym elektronicznie stelażem i materacami. Łóżka trafiły na SOR, OIOM i salę intensywnego nadzoru.

Dziękujemy Bogu, że dał nam sposobność przekazania tego sprzętu, który będzie służył mieszkańcom naszego powiatu.

Zdjęcia z rozładunku sprzętu kliknij tutaj


PROJEKT: „Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce”

Prorocze usługi Dmitrija Biereziuka w Kościołach w Polsce w ramach misyjnego projektu "Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce".

W ramach tego projektu organizowane są usługi w Kościołach w Polsce, które są otwarte na proroczą usługę.
W projekcie tym oferowane jest biblijne nauczanie dotyczące darów Ducha Świętego, uwolnienia od demonów, biblijnej spowiedzi, a także praktycznego posługiwania osobom indywidualnym oraz Zborom.

Osoby posługujące są namaszczonymi usługującymi z wieloletnim doświadczeniem, posiadające duchowy autorytet do prowadzenia tego rodzaju służby. W projekcie tym posługa jest zespołowa, uczestniczą w niej osoby m.in. z Polski, Białorusi i Ukrainy.

W dniach 28 lipca do 7 sierpnia 2014 r. w różnych Kościołach w Polsce usługiwał prorok Dmitrij Biereziuk. W trakcie tych usług można było zauważyć, że Pan mocno dotykał wielu serc, uzdrawiał z chorób, uwalniał z demonów, dawał słowo prorocze dla indywidualnych osób oraz Kościołów, przyprowadzał ludzi do pokuty.

Nauczania oraz zdjęcia dostępne są na stronie internetowej
PROJEKT: "Chrześcijańskie centrum edukacyjno - rehabilitacyjno - wypoczynkowe”.

Nasz Kościół posiada nieruchomość położoną w Turowie. W skład tej nieruchomości wchodzi działka rolna oraz działka budowlana, na której istnieje możliwość wybudowania budynku użyteczności publicznej.
Na tej nieruchomości chcielibyśmy utworzyć chrześcijańskie centrum edukacyjno/rehabilitacyjno/wypoczynkowe z bazą noclegową, salami wykładowymi i salą konferencyjną.
Tak powstały kompleks z nowoczesnym zapleczem kuchennym nakierowany byłby na pracę z ludźmi niepełnosprawnymi, uzależnionymi, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wszechstronną edukację młodego pokolenia.
Otoczenie ośrodka służyłoby wypoczynkowi dla wierzących ludzi z różnych Kościołów.

Instytucje prawne oraz osoby fizyczne pragnące zaangażować się w realizację tego projektu prosimy o kontakt z Kościołem.


PROJEKT: TESCO DZIECIOM

Złożony wniosek w konkursie grantowym „Pracownia Talentów” został pozytywnie zaakceptowany przez Fundację Tesco Dzieciom. W ramach tego projektu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 6500 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.
Projekt ten będzie realizowany przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy naszym Kościele w okresie maj-październik 2013r.

Projekt ten ma na celu rozbudzanie kreatywności młodych ludzi, rozbudzanie ich wyobraźni a jednocześnie uczulenie na zagadnienia związane z ekologią i recyklingiem.
Nauka nowych technik plastycznych, gdzie głównym materiałem jest makulatura ma nie tylko rozwijać sprawność manualną i wyczucie estetyczne, ale przede wszystkim pokazać, że można zrobić coś oryginalnego i przydatnego z rzeczy na pozór niepotrzebnych.
Chcemy poprzez zabawę papierem wzmacniać poczucie własnej wartości (efekt prac będzie można obejrzeć na wystawie), zaszczepić myślenie o przyszłości (sadzenie drzew) oraz pokazać na podstawie Fundacji Kreacji Magii Rąk, że wystarczy pasja i determinacja, aby osiągnąć sukces.działania, które zostaną podjęte w celu realizacji Projektu (proszę dokładnie opisać w kolejności chronologicznej)


1. Rozbudzenie kreatywnego myślenia.

2. Poznanie nowych technik plastycznych.

3. Wykonanie prac plastycznych bazujących głównie na makulaturze.

4. Wyczulenie na zagadnienia związane z ekologią i recyklingiem, nadawanie drugiego życia odpadom. Prześledzenie „drogi” papieru.

5. Zapoznanie z twórczością uczestników projektu mieszkańców miasta Radzyń Podlaski i okolic (wystawa).

PROJEKT: SPOTKANIA POSTNO-MODLITEWNE ZBORÓW LUBELSZCZYZNY

Od kilku lat uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach postno - modlitewnych zborów ewangelicznych z terenu województwa lubelskiego tj. Zborów w Świdniku, Łęcznej, Lubartowie, Parczewie.
Wspólnie modlimy się o nasz kraj, zachęcamy się do trwania w Chrystusie i pracy dla Królestwa Bożego, dzielimy się Słowem Bożym i uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej.
Spotkania te odbywają się na przemian w poszczególnych Zborach. Dzięki temu nawiązane zostały bliskie relacje pomiędzy naszymi Zborami oraz indywidualnymi wierzącymi, mamy możliwość organizowania i uczestniczenia w różnego rodzajach przedsięwzięciach misyjno-ewangelizacyjnych.
W latach ubiegłych zorganizowaliśmy spotkanie modlitewne w Katyniu; uczestniczyliśmy w Marszach dla Jezusa, wiecu poparcia dla Izraela w walce z terroryzmem islamskim itp. Nasze spotkania są praktycznym wyrazem jedności i miłości Bożej.

„Aby wszyscy byli jedno”
Ew. Jana 17:21
PROJEKT: MISJE 2013

W roku 2013 rozpoczynamy realizację projektu: Misje 2013. Chcemy być posłuszni nakazowi Pana Jezusa aby głosić ewangelię wszystkiemu stworzeniu i być błogosławieństwem dla Ciała Chrystusa.
Pragnieniem naszym jest aby szkolić wierzących i wysyłać ich do pracy misyjnej.

Pierwsza grupa misyjna wyjedzie w marcu 2013r. do Anglii aby prowadzić seminarium nt. Ducha Świętego i Jego darów oraz na temat uwielbienia. Chcemy pomóc istniejącym tam polskim społecznościom w prowadzonej przez nich pracy ewangelizacyjnej wśród naszych rodaków.

Na wiosnę planujemy wysłać kolejną grupę misyjną na Białoruś aby usługiwać w kilku tamtejszych zborach.

„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” Ew. Marka 16:16PROJEKT POMOC WIĘŹNIOM OSADZONYM W WIĘZIENIU WE WŁODAWIE

Jako Zbór w Radzyniu Podlaskim od kilku lat finansujemy cotygodniowe wyjazdy Misji Więziennej Fylake do zakładu karnego we Włodawie.
Za zgodą władz więziennych Misja Fylake ma możliwość prowadzenia służby duszpasterskiej na terenie tego zakładu karnego, dzięki której osadzeni tam więźniowie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach biblijnych.
Na takich spotkaniach rozważane jest Słowo Boże, składane są świadectwa działania Boga w życiu ludzi, prowadzone są kursy biblijne, wyświetlane są filmy o tematyce chrześcijańskiej, można skorzystać ze wsparcia w postaci modlitwy, poradnictwa duszpasterskiego, otrzymać nieodpłatnie literaturę chrześcijańską itp.

Pragnieniem naszym jest aby jako Zbór w roku 2013 aktywniej zaangażować się w prowadzoną na terenie tego więzienia służbę m.in.: poprzez organizację koncertów muzyki chrześcijańskiej, uczestnictwo naszych zborowników w spotkaniach biblijnych, niesienie pomocy więźniom w przystosowaniu się do życia na wolności itp.

Modlimy się aby Pan Jezus Chrystus zmieniał życie ludzi osadzonych w wiezieniach w naszym kraju.

Jezus powiedział: ...”byłem w więzieniu,a przychodziliście do mnie ”... Ew. św. Mateusza 25:36.

PROJEKT: GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA

Od kilkunastu lat uczestniczymy w realizacji międzynarodowego projektu „Gwiazdkowa Niespodzianka”. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i na początku Nowego Roku na całym świecie są rozdawane paczki dla dzieci. Paczki te są robione przez dziesiątki tysięcy dzieci z bogatych krajów na rzecz dzieci z ubogich krajów.

Jako Zbór mamy możliwość przekazania świątecznych paczek od dzieci z Niemiec, Anglii czy USA dla dzieci z naszego terenu.

Przez okres ubiegłych lat przekazaliśmy kilka tysięcy paczek dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących. Paczki te zawierają słodycze, przybory szkolne, ubrania, kosmetyki. Rozdawanie paczek prowadzimy w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach prywatnych oraz w trakcie organizacji akcji w różnych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego.


Akcja „Gwiazdkowa Niespodzianka” stwarza wspaniałą możliwość dzielenia się miłością Bożą oraz składania świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie.

W trakcie akcji prezentowany jest specjalny program na który składają się m.in.: pieśni chrześcijańskie, opowiadania na kanwie historii biblijnych, a do każdej paczki załączana jest okolicznościowa książeczka nt. narodzin Pana Jezusa Chrystusa.

Jako Zbór mamy możliwość też bycia błogosławieństwem dla wielu zborów z terenu naszego kraju. Akcja GN to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Od wielu lat na terenie naszego Zboru w magazynie składowanych jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilka tysięcy paczek, w które zaopatrują się Zbory z naszego kraju.
Jako Zbór służymy też pomocą w organizacji specjalnych szkoleń dla Zborów i wolontariuszy uczestniczących w projekcie GN.
PROJEKT: ZBOROWA SZKOŁA SŁUŻBY

W roku 2013 ruszyła realizacja zborowego projektu pod nazwą „Szkoła Służby”.
Celem tego projektu jest odpowiednie przygotowanie wierzących do dzieła posługiwania i budowania ciała Chrystusowego. Pragnieniem naszym jest aby nasz Zbór posiadał wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach do jakich powołuje ich sam Pan Jezus Chrystus. Szkoła funkcjonować będzie w systemie regularnych szkoleń w różnych dziedzinach, które dotyczą służby i funkcjonowania Kościoła. Szkolenia prowadzić będą doświadczeni i namaszczeni usługujący z kraju i z zagranicy.


PROJEKT: ŚWIATOWY DZIEŃ RODZINY

Od kilku lat Zbór w Radzyniu Podlaskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Peres” uczestniczy w realizacji projektu poświęconego obchodom Światowego Dnia Rodziny.

Wypada przypomnieć, że Zgromadzenie Generalne ONZ 20 września 1993 roku w rezolucji nr 47/237 ogłosiło dzień 15 maja Światowym Dniem Rodziny. Celem rezolucji jest zwrócenie uwagi świata, rządów, odpowiedzialnych za politykę lokalną na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego oraz aby zwrócić uwagę na prawa i odpowiedzialność rodzin, jak też ma to na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia związane z problemami rodziny, a także podkreślić znaczenie polityki prorodzinnej.

Naszym pragnieniem jest promocja wartości rodzinnych opartych o wartości chrześcijańskie w naszym mieście i regionie i skierowanie uwagi na rzeczywistością rodzinę, której wartość często jest pomniejszana. Z tej przyczyny organizujemy pikniki rodzinne w naszym mieście.

W obchody Światowego Dnia Rodziny w naszym mieście włączały się licznie organizacje i instytucje działające w naszym mieście m.in.: Policja, Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Lipińskiego, Klub Motocyklowy Panther, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna itd.

Dotychczasowe imprezy odbywały się pod patronatem Ośrodka Informacji ONZ, Prezydenta Miasta Warszawy, Burmistrza Miasta Radzynia Podlaskiego, Wiceministra Edukacji Narodowej. Na rozpoczęcie każdego pikniku jest odczytywane specjalne orędzie Sekretarza Generalnego ONZ na tą okoliczność obchodów Światowego Dnia Rodziny.

W organizowanych piknikach uczestniczyły setki mieszkańców naszego miasta, w trakcie których można było wziąć udział w różnego rodzaju konkursach, warsztatach, obejrzeć: przedstawienia teatralne, pokazy strażackie oraz policyjne, skosztować regionalnych potraw itp. Na zakończenie pikników organizujemy koncerty muzyczne w wykonaniu chrześcijańskich grup muzycznych.
Dotychczas występowały takie zespoły jak The Target czy Grzegorz Kloc z grupą.

Nasz projekt na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych w Radzyniu Podlaskim. Cieszymy się, że jako wierzący ludzie możemy promować w dzisiejszych czasach chrześcijański model rodziny.
PROJEKT: ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"

Od kilku lat jako Kościół wspólnie z Lubelskim Bankiem Żywności bierzemy udział w corocznych zbiórkach żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
Akcja ta ma charakter ogólnokrajowy i jednocześnie odbywa się w wielu miastach na terenie całej Polski. Podczas każdej akcji zbierana jest żywność dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących. Akcje te odbywają się systematycznie w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych.

Dotychczasowym akcjom patronowała Telewizja Polsat, firma Danone i Banki Żywności.

Do tej pory dzięki hojności mieszkańców zebraliśmy ponad 40 ton żywności. Nasi wolontariusze zbierali żywność w wybranych sklepach na terenie miasta. Zebrana w ten sposób żywność trafiła do wielu rodzin ubogich i potrzebujących z terenu Radzynia Podlaskiego oraz gmin powiatu radzyńskiego.
PROJEKT: POJEDNANIE

Edukacyjno-kulturalny projekt „Pojednanie” ma za zadanie pomóc w nawiązaniu i umacnianiu więzi między ewangelicznymi zborami w Polsce, na Białorusi oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

W ramach tego projektu pragniemy wspólnie odkrywać korzenie wiary chrześcijańskiej, praktykować obchody biblijnych świąt, organizować konferencje i seminaria na temat holocaustu oraz historii narodu żydowskiego, poznawać nasze kultury, organizować obozy i koncerty muzyki chrześcijańskiej, umożliwić wymianę młodzieży oraz nawiązywanie indywidualnych kontaktów między osobami.


PROJEKT: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA I SPOJRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Ocalić od zapomnienia i spojrzeć w przyszłość” realizowany jest przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Celem projektu jest budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni między narodem polskim i żydowskim. W ramach projektu organizowane są wykłady o kulturze i religii żydowskiej, współczesnym państwie Izrael, wystawy, koncerty muzyczne, obchody świąt biblijnych itp.

W ostatnim czasie mieliśmy okazję współorganizować Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia Tablicy Pamięci Społeczności Żydowskiej - miała ona na celu upamiętnienie obecności ludności żydowskiej zamieszkującej w Radzyniu Podlaskim i okolicach.

Ludność ta została w większości wymordowana w bestialski sposób przez niemieckich okupantów. Uroczystość ta była żywym świadectwem, że nasze miasto kultywuje pamięć o swoich mieszkańcach narodowości żydowskiej, obywatelach II Rzeczypospolitej, którzy do wybuchu II wojny światowej stanowili ponad 60 % ogólnej liczby mieszkańców miasta.

Idea odsłonięcia tablicy wyszła od Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, a realizacje projektu koordynował Pan Adam Aptowicz. W wyniku konsultacji i ustaleń z władzami miasta, dzięki zaangażowaniu i przy pomocy Burmistrza Miasta Pana Witolda Kowalczyka oraz przy współdziałaniu społeczników w osobach: Pana Juliana Mazurka - byłego Burmistrza Miasta oraz Pastora Tomasza Mańko sprawa ta doszła do szczęśliwego końca.

Tablica pamięci wraz z kamieniem znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się stara synagoga żydowska, która została zbeszczeszczona przez Niemców i zamieniona na stajnię.

Uroczystość poświęcenia poprowadził Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej bp Andrzej Jeziernicki.

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli min.:

władze Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Polsce,

przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael- Polska,

Ambasador Izraela w Polsce oraz władze samorządowe Miasta i Powiatu.PROJEKT: PEAD 2013


” Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”

W tym roku rusza nowa edycja programu PEAD „Dostarczania żywności najuboższej ludności UE”. Zbór w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności kolejny raz bierze udział w tym programie.

Przy naszym Zborze funkcjonuje Punkt Wydawania Żywności. W programie PEAD uczestniczymy już kilka lat świadcząc pomoc żywnościową. Dysponujemy gronem doświadczonych wolontariuszy, odpowiednią bazą magazynową oraz środkiem transportu do przywozu żywności z magazynów Lubelskiego Banku Żywności.

W roku 2012 świadczyliśmy pomoc dla ponad 1000 osób z 4 gmin powiaty radzyńskiego. Dla naszych podopiecznych świadczymy oprócz tego różnoraką pomoc w postaci porad prawnych, wydawania odzieży, mebli, sprzętu Agd i Rtv, organizujemy wycieczki, obozy dla dzieci i dorosłych, prowadzimy pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc duchową.

Dziękujemy Bogu, że możemy uczestniczyć w realizacji tak szlachetnego programu. Osoby zainteresowane pobieraniem żywności z tego programu proszone są o dostarczenie stosownych zaświadczeń ze swoich ośrodków pomocy społecznej uprawniających do skorzystania z tej formy pomocy.PROJEKT: WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW

Od kilku lat zborowa służba charytatywna organizuje w pomieszczeniu naszej świetlicy spotkania połączone z wydawaniem ciepłych posiłków. Spotkania te odbywają się w soboty. W trakcie takich spotkań prowadzona jest modlitwa, uwielbienie Boga oraz studium Słowa Bożego. Dzielimy się świadectwami mówiącymi o tym jak Bóg wysłuchuje zanoszonych modlitw oraz działa w naszym życiu. Spotkania te są wspaniałą okazją do nawiązania oraz budowania relacji z Bogiem i innymi chrześcijanami. Takie spotkania skierowane są szczególnie do osób samotnych, potrzebujących i ubogich, dla tych którzy szukają wsparcia i pomocy ze strony innych osób.

Każdy jest mile widziany !!!

„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić”.
Ew. Św. Mateusza 25:35.Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE