ostatnio dodane newsy

Podziękowania
Drukuj
Podziękowania
27
02.17
Poniżej zamieszczamy podziękowania jakie wpłynęły na ręce Pastora Zboru w związku z realizacją projektu "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"


Drukuj
Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy
18
02.17

W dniach 14 - 17 lutego 2017r. gościliśmy w naszym Zborze grupę z Fundacji SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy z terapeutą Piotrem Stępniakiem, która przeprowadziła cykl spotkań profilaktycznych w kilku szkołach na terenie powiatu radzyńskiego. W spotkaniach w szkołach uczestniczyło kilkaset młodych ludzi wraz z nauczycielami. Celem spotkań było kształtowanie postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Wszyscy uczestniczący w spotkaniach mogli poznać przy tym zasady właściwego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie oraz współczesne zagrożenia związane z uzależnieniami.

Drukuj
SNAP - "STOP NARKOMANI-ALKOHOLIZMOWI-PRZEMOCY"
13
02.17


Zapraszamy na otwarte spotkania z Piotrem Stępniakiem - terapeutą ze Stowarzyszenia Pomocy "Arka", który poprowadzi cykl wykładów w ramach projektu SNAP "Stop Narkomani-Alkoholizmowi-Przemocy".

Termin 15 luty 2017r. (środa) godz. 17.00

Miejsce: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim ul. Parkowa 35Drukuj
Spotkanie postno - modlitewne
12
02.17


W dniu 14 styczniu 2017r. uczestniczyliśmy w spotkaniu modlitewnym Kościołów lubelszczyzny, które odbyło się w Zborze w Łęcznej. Takie same spotkanie odbyło się w dniu 11 lutego w Radzyniu Podlaskim. Takie spotkania dają nam możliwość budowania chrześcijańskich relacji między Kościołami oraz poszczególnymi wierzącymi.

Drukuj
"Ocalić od zapomnienia – Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"
10
02.17

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku zatwierdził protokoły z posiedzenia komisji konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i sportu.
Dokonał także wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. i udzielił dotacji na realizację tych zadań publicznych w 2017 r.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji została m.in. zaakceptowana oferta Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim „Ocalić od zapomnienia – Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”.

Więcej informacji o naszym projekcie zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej.
z życia Zboru
Drukuj
Chrzest, błogosławieństwo i usługa w placówce misyjnej
01
02.17
Na naszym niedzielnym nabożeństwie w niedzielę 31 stycznia 2017r. odbył się kolejny chrześcijański chrzest wodny, zaś w dniu 4 lutego odbyła się uroczystość błogosławieństwa Blanki córki Andrzeja i Katarzyny Wakulskich, w której uczestniczyła też ich najbliższa rodzina. Jako ewangeliczny Kościół praktykujemy na wzór biblijny błogosławieństwo dzieci. W tym też dniu odbyło się nabożeństwo na Placówce Misyjnej w Huszlewie.
z życia Zboru
Drukuj
Konferencja dla liderów
30
01.17
W dniach 26-28 stycznia 2017r. kilkuosobowa grupa z naszego Zboru uczestniczyła w międzynarodowej konferencji dla liderów w Karłowicach Wielkich. Był to niesamowity czas spędzony w atmosferze Bożej chwały, w trakcie którego zwiastowane było namaszczone Słowo Boże. Wyjechaliśmy stamtąd duchowo bogatsi o nowe zrozumienie Słowa Bożego, o zawiązane nowe przyjaźnie i relacje chrześcijańskie, podniesieni na duchu i wyposażeni do dalszej służby dla Pana.

Drukuj
Wydawanie żywności
12
01.17


Informujemy, iż osoby z terenu powiatu radzyńskiego, które pobierają żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, w Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim proszone są o zgłoszenie się w najbliższą sobotę tj. 14 stycznie 2017r. w godzinach od 09:00 do 12:00 na kolejną turę wydawania żywności.

Przypominamy,że osoby uprawnione do odbioru żywności winny zgłaszać się w ustalonych uprzednio godzinach wraz z karnetem.

Otrzymywana żywność dystrybuowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.


Drukuj
KLUB NAJWSPANIALSZEJ PODRÓŻY
12
01.17

Świetlica Środowiskowa „TYMKO” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:

Klubie Najwspanialszej Podróży

Klub Najwspanialszej Podróży jest skierowany do dzieci i młodzieży, którzy otrzymali paczkę w ramach akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” i chcieliby w gronie swoich rówieśników wyruszyć w podróż szlakiem biblijnych historii.
W programie: gry i zabawy, konkursy, projekcje filmów, warsztaty plastyczne, historie biblijne, słodki poczęstunek.
Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie indywidualny pakiet materiałów do wykorzystania w trakcie spotkań. Osoby, które ukończą cykl spotkań otrzymają specjalny dyplom oraz cenną nagrodę.

Kolejne spotkanie w sobotę 14 stycznia 2017 r. o godz. 11.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 608 135 679.
Drukuj
Czym jest Ewangelia i jak przyjąć zbawienie?
06
01.17

Wiara wiodąca do zbawienia

„Albowiem On zbawi lud swój od grzechu jego”

Ew. Mateusza 1,21

Konsekwencją grzechu człowieka jest oddzielenie od Boga i od życia wiecznego z Nim. Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu aby zbawić ludzkość od grzechu. Czym jest to zbawienie od grzechu i co zadecyduje, gdzie znajdziemy się po śmierci? Na te pytania możemy znaleźć odpowiedź w Piśmie Świętym. Pewna część biblijnego przekazu zawartego w Piśmie Świętym decyduje o wiecznym przeznaczeniu każdej ludzkiej duszy. Tę część Pisma Świętego zwykle nazywa się „ewangelią”. Ona wskazuje drogę wybawienia z grzechu i jego konsekwencje dla każdego człowieka. Prawdziwy przekaz ewangelii, jaki jest zapisany w Biblii, obejmuje określone, proste fakty. Zbawienie polega na poznaniu, uwierzeniu i zastosowaniu tych faktów.

Jakie to fakty tworzą ewangelię?

Apostoł Paweł daje na to pytanie proste odpowiedź. W liście do Rzymian apostoł Paweł analizuje główne cechy wiary Abrahama i podaje jako powód od naśladowania przez wszystkich chrześcijan. Zaznacza przy tym, że jego wiara został mu poczytana za sprawiedliwość. Rzymian 4,24-25. Ewangelia głoszona przez Pawła zawiera trzy konkretne fakty:

po pierwsze, Jezus był wydany na śmierć za nasze grzechy; po drugie, Bóg wzbudził Jezusa z martwych; po trzecie, jeśli uwierzymy osobiście w zastępczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to zostaniemy usprawiedliwieni, czyli zaakceptowani jako sprawiedliwi przed Bogiem. W I Kor. 15,1-4 Paweł przypomina chrześcijanom w Koryncie ewangelię, którą im głosił i poprzez którą dostąpili zbawienia, i ponownie wymienia im podstawowe prawdy tej nowiny. Stwierdzamy w tych wersetach, że ewangelia, zgodnie z tym co mówił Paweł, składa się z trzech konkretnych faktów: po pierwsze, Chrystus umarł za nasze grzechy; po drugie, został pogrzebany; po trzecie, zmartwychwstał trzeciego dnia. Paweł podkreśla, że pierwszym i najbardziej autorytatywnym świadectwem stwierdzającym prawdziwość tych faktów nie jest świadectwo ludzi, którzy byli naocznymi świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale świadectwo pism Starego Testamentu, które poprzez proroctwa przepowiedziały te wszystkie wydarzenia już setki lat wcześniej, zanim one nastąpiły. Zestawiając nauki Pawła wypływające z jego listów (Rzym. 4,24-25 i I Kor. 15,1-4), mamy jasny obraz zasadniczych faktów tworzących ewangelię: wszystkie dotyczą wyłącznie osoby Jezusa Chrystusa, lecz nie Jego ziemskiego życia i nauczania, ale Jego śmierci i zmartwychwstania. Można powiedzieć, że ewangelia składa się z czterech zasadniczych faktów: fakt pierwszy - Chrystus został wydany przez Boga Ojca na śmierć za nasze grzechy; drugi - Chrystus został pogrzebany; trzeci - Bóg wzbudził Go z martwych trzeciego dnia; czwarty - sprawiedliwość jest dana od Boga przez zawierzenie tym faktom.

z życia Zboru
Drukuj
Ale się działo...
02
01.17

Koniec Roku i Początek Nowego Roku zawsze są czasem dużej aktywności w Zborze „Nowe Jeruzalem”. W ostatni dzień 2016 roku odbyło się okolicznościowe nabożeństwo, na którym dziękowaliśmy Panu za łaski i błogosławieństwa jakimi obdarzał nas Bóg. Na spotkaniu sylwestrowym mogliśmy cieszyć się społecznością, spędzić sylwestrowy czas w atmosferze radości, wspaniałym czasie uwielbienia, modlitwy oraz delektować się dobrym jedzeniem. Tradycyjnie każdy rok zaczynamy modlitwą oraz postem. Jest to czas szukania Boga w modlitwie i poście. Bóg odpowiada na nasze modlitwy, daje konkretne odpowiedzi oraz wskazówki dla tych, którzy szukają Jego Oblicza.
ocalić od zapomnienia
Drukuj
FOLDER "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"
29
12.16


Informujemy, że został wydany folder "Ocalić od zapomnienia Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne". Folder ten został wydany w ramach projektu realizowanego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Folder ten będzie można bezpłatnie otrzymać w Kancelarii Kościoła. Dystrybucja folderu odbędzie się od dnia 6 stycznia 2017r. Ilość sztuk folderu ograniczona.
Zamieszczany fragment poświęcony obchodom Szabatu.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"
29
12.16


Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim zakończył realizowanie projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”. Całość projektu koordynował dr Tomasz Mańko – Pastor Zboru „Nowe Jeruzalem” Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Nasze zadanie było współfinansowane przez Powiat Radzyński.

Celem projektu było dążenie do zachowania pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka...

Drukuj
"Gwiazdkowa Niespodzianka" w powiecie radzyńskim
28
12.16


Jako Kościół od wielu lat bierzemy udział w realizacji projektu „Gwiazdkowa Niespodzianka”, który jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child, prowadzonego przez międzynarodową organizację Samaritan 2019 Purse.
Nasze akcje organizujemy w różnych miejscach i na różne sposoby. Naszym celem jest dotrzeć z pomocą w okresie Świąt Bożego Narodzenia do jak największej ilości dzieci i młodzieży z naszego terenu.
W tym roku w to przedsięwzięcie włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Po wcześniejszym wytypowaniu najbardziej potrzebujących rodzin, w okresie przedświątecznym, dzielnicowi odwiedzali je wspólnie z naszymi wolontariuszami. Podczas spotkania dzieci otrzymywały paczki, w których znajdowały się zabawki, ubrania, przybory szkolne, środki czystości, kosmetyki, słodycze. Otrzymane prezenty wywoływały często łzy szczęścia oraz uśmiechy na wielu twarzach dzieci. Wspólnymi siłami mogliśmy pomóc tak wielu rodzinom i sprawić, że Święta Bożego Narodzenia były dla nich prawdziwie radosne.

Drukuj
Wesołych Świąt
24
12.16

Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz nowego 2017 roku

życzy Pastor Zboru wraz z Radą Zboru KCHWE
Nowe Jeruzalem w Radzyniu Podlaskim

Nawigacja
Pobieranie
Dołącz do nas na Facebooku

kchweradzyn.pl/php7/images/facebook.png
http://facebook.p...
losowo z Biblii
Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście oddziedziczyli błogosławieństwo.

(1 P 3, 9)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już