ostatnio dodane newsy

Muzyka Reformacji
Wykład - "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM KULTUROWEGO DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO NA ZIEMI R...
z reformacyjnych kart
Drukuj
Wykład - "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM KULTUROWEGO DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO NA ZIEMI RADZYŃSKIEJ "
28
06.17


Serdecznie zapraszamy na wykład dr Tomasz Mańko poświęcony zasadom protestantyzmu. Tematyka wykładu związana jest z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia -- Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”.

Celem projektu jest zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej.

Termin: 30 czerwca (piątek) 2017 r. godz. 17.00
Miejsce: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim ul. Parkowa 35

WSTĘP WOLNY.
z reformacyjnych kart
Drukuj
Muzyka Reformacji
28
06.17

„Muzyce wyznaczam najwyższe miejsce i najwyższe zaszczyty-tuż za teologią. Nie zmieniłbym tej odrobiny wiedzy o muzyce na żadne wspaniałości”.
„Muzyka to czysty, wspaniały dar Boży (…). Doświadczenie uczy, że obok Słowa Bożego jedynie muzyka zasługuje, by ją wychwalać jako panią i szafarkę uczuć ludzkich serc”.

Marcin Luter

Te wypowiedzi wyjaśnić mogą, dlaczego muzyka zajmuje w nabożeństwie protestanckim tak istotne miejsce. Reformacja oddaje Słowo Boże na powrót w ręce wiernych, ale także wyzwala ich z bierności w kościele. Muzyka zajmuje w nabożeństwie reformacyjnym istotne miejsce. W okresie przed reformacyjnym lud był praktycznie wyłączony ze śpiewu. Od czasu reformy papieża Grzegorza Wielkiego pieśni religijne w Kościele podczas nabożeństw były wykonywane przez księży i schole w języku łacińskim, zaś wierni w tym nie uczestniczyli. Wraz z reformacją i z tym związaną w Kościołach reformą liturgii oraz używaniem języka narodowego, zaczęto zadawać pytanie: a co z muzyką w Kościele? Reformacja odkryła na nowo rolę muzyki traktując ją jako doskonałe narzędzie do propagowania biblijnych treści oraz prawd wiary. „Kto śpiewa, dwa razy się modli”- napisał Augustyn z Hippony, jeden z Ojców Kościoła, dlatego też w myśl augustiańskiej zasady, reformacyjna pieśń staje się także formą kontaktu wiernych z Bogiem.
Źródłem melodii dla pieśni reformacyjnych były m.in. melodie świeckie i ludowe, do których pisano nowe, religijne teksty. Celem było wykorzystanie melodii znanych ludowi, a jednocześnie wykorzenienie ich świeckich, miłosnych, często sprośnych tekstów na rzecz pobożnej poezji. Powstawały też nowe pieśni, a ich autorami byli znani muzycy i poeci. Marcin Luter opracowywał w języku niemieckim hymny, jest autorem licznych melodii i tekstów, z hymnem „Warownych grodem jest nasz Bóg” na czele. Wiele jego pieśni stanowi wykładnie podstawowych prawd wiary, takich jak dziesięć przykazań, wyznanie wiary czy opracowanie tekstów biblijnych i psalmów. Okres rozkwitu nowych luterańskich pieśni przypada na XVII wiek, jest to jednocześnie czas zwrócenia się poezji niemieckiej ku religii. Owocem tego były pieśni będące arcydziełami zarówno pod względem melodii, jak i tekstu, stanowiące głębokie teologiczne, osobiste wyznanie podmiotu lirycznego. Znani autorzy z tego okresu to m.in. Johann Rist, który napisał 658 pieśni, Johann Heermann oraz Paul Gerhardt, którego wielbicielem był J. S. Bach. Powstaje też wiele melodii chorałowych; na tym polu odznaczył się m.in. Johann Crüger. Napisał także...

Drukuj
Wakacje ze Świetlicą Środowiskową "TYMKO"
12
06.17
Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się wakacjami 2017 roku będą zorganizowane dwa letnie obozy dla dzieci i młodzieży. Obozy odbędą się na terenie województwa mazowieckiego. W okresie wakacji prowadzone też będą w świetlicy regularne zajęcia dla dzieci. O szczegółach można dowiedzieć się u opiekuna świetlicy: tel. 608 135 679.
z życia Zboru
Drukuj
APOSTOLSKO - PROROCZA posługa w mocy Ducha Świętego
11
06.17W czerwcu 2017 roku w Zborze „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim gościć będziemy Theodora i Lien Verkuil ze służby "Shekinah Ministry" w Holandii. Ich służba wszędzie wnosi ogromną zachętę, zamiłowanie do Słowa Bożego oraz duchowe objawienie poprzez manifestujące się przejawy darów Ducha Świętego.

Theodor Verkuil jest pastorem Kościoła „Shekinah Ministries” w Holandii. Jest namaszczonym nauczycielem Słowa Bożego, otwartym na służbę w pełni oraz mocy Ducha Świętego. Jest też duchowym mentorem dla wielu pastorów i liderów chrześcijańskich.
Wraz z żoną prowadzą pracę duszpasterską w Amsterdamie i Almere oraz są zaangażowani w pracę misyjną na terenie Azji. Ich posługa ma charakter apostolski.
Lien Verkuil posługuje w prorockim namaszczeniu Ducha Świętego przynosząc objawienie Bożej woli do życia Kościołów i poszczególnych wierzących.

Przyjdź i doświadcz realności Bożego Ducha !!!
Zainteresowani skorzystaniem z indywidualnej posługi gości proszeni są o kontakt tel. z Pastorem Zboru nr tel. 606 454 441.


A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi”.
I List do Koryntian 12,7


Drukuj
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
01
06.17


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Wyznanie wiary - Skład Apostolski


Wykład dr Tomasza Mańko pt. „Wierzę w Ducha Świętego” wygłoszony w dniu 15 maja 2016 r. w Zborze „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim na rocznicę Zesłania Ducha Świętego.

„Wierzę w Ducha Świętego”...

Na początku mojego zwiastowania Słowa Bożego pragnę oświadczyć, że ja wierzę w takiego Boga, jaki jest objawiony w Piśmie Świętym tj. jednego w wielu Osobach. Na określenie tego zostało użyte sformułowanie „Trójca Święta”. W Piśmie Świętym nie ma takiego terminu jak – Trójca Święta. Najlepszym określeniem jest termin „Trójjedyny Bóg”, ponieważ to najzupełniej oddaje naturę Boga objawionego w Biblii. Na początku Biblii czytamy, że „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (I ks. Mojż. 1,1).
W tych słowach zawiera się cała prawda o Trójjedynym Bogu. Hebrajskie słowo oznaczające Boga to Elohim. Ma ono formę...

z życia Zboru
Drukuj
KIM DLA NAS JEST DUCH ŚWIĘTY
01
06.17

Jako ewangeliczna wspólnota chrześcijańska o orientacji zielonoświątkowej przywiązujemy ogromną uwagę do poznania Ducha Świętego i utrzymywania z nim społeczności. Okres w dziejach ludzkości, w jakim się obecnie znajdujemy, jest nazywany okresem łaski Bożej. Pismo Święte w wielu fragmentach zapowiadało, że nastąpi wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało. Wszędzie na całym świecie możemy zaobserwować, że następuje wylanie Ducha Świętego, gdzie wierzący w Chrystusa doświadczają chrztu Duchem Świętym z mówieniem innymi językami oraz przejawami działania darów Ducha (ks. Joela 2, 28-32, Dz. Ap. 2,17-21, 38, I Kor. 12, 8-11). Duch Święty jest Boską osobą, wykonuje pracę Boga i prowadzi Kościół Jezusa (Ew. Jana 14,26; 16,8-14; Dz. Ap. 5,3-4 itd.). Często spotyka się ludzi, nawet w kręgach chrześcijańskich, którzy nie wiedzą lub mają bardzo znikome pojęcie o Osobie Ducha Świętego.

z życia Zboru
Drukuj
DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT
01
06.17
W niedzielę 3 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 nasze nabożeństwo będzie miało wyjątkowo uroczysty charakter, bowiem w tym dniu, kolejny już raz, wraz z innym chrześcijanami w Polsce i na świecie, wspominać i świętować będziemy rocznicę „Zesłania Ducha Świętego”. W tym dniu wysłuchamy okolicznościowego kazania nt. Osoby Ducha Świętego, jego działania oraz obecności w życiu wierzących/Kościoła. Chcemy też modlić o każdą osobę, która pragnie otrzymać prawdziwy, biblijny chrzest Duchem Świętym z mówieniem innymi językami.
W tym dniu będziemy szczególnie wychwalać Pana za ten niewysłowiony dar jakim jest Osoba Ducha Świętego – Osoba Trójjedynego Boga.

Jeśli chcesz poznać Ducha Świętego, otrzymać biblijny chrzest Duchem Świętym z mówieniem innymi językami, taki jaki otrzymali pierwsi chrześcijanie oraz otrzymują chrześcijanie wszystkich wieków, doświadczać jego działania i mocy w swoim osobistym życiu – przyjdź.
To jest Twój czas !!!

Duchu Święty,Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym,co jest święte.
Prowadź mnie,Duchu Święty,
abym czynił to,co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie,Duchu Święty,
abym kochał to,co jest święte.
Umacniaj mnie,Duchu Święty,
abym strzegł tego,co Jest święte.
Strzeż mnie,Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego,co jest święte.
Amen.

Modlitwa św. Augustyna
Nawigacja
Pobieranie
losowo z Biblii
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

(1 List do Tesaloniczan 5:18)
TWOJE ZBAWIENIE